CME Magazine
Country Magazine for Artists and Line Dancers - since 2001

CME Algemene Huurvoorwaarden

( Terug Verhuur )

Download voorwaarden als PDF

Artikel 1 : Eigendomsvoorbehoud
1.0 De verhuurde artikelen blijven te allen tijde volledig eigendom van het CME zijnde Stichting BullitCountry Info en agenda. Indien huurder zich niet houdt aan de bepalingen van de verhuurovereenkomst is verhuurder zonder enige sommatie gerechtigd het verhuurde direct terug te nemen en de overeenkomst te beëindigen.


Artikel 2 : Offertes
2.0 De door verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald.
Artikel 3 : Huurprijs
3.0 Alle door verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, eventuele afwas/schoonmaakkosten (tenzij anders vermeld). De prijzen gelden per dag (Ten alle tijden haalt u het artikel op en brengt het ook weer op afspraak retour) per stuk tenzij anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Voor het huren van goederen voor een langere termijn heeft verhuurder speciale verlaagde tarieven.

Artikel 4 : Betaling, verzuim en annulering
4.0 Betaling dient contant te geschieden vooraf bij het afhalen van de gehuurde goederen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. In overeenstemming met verhuurder is het ook mogelijk om goederen op factuur per bank te betalen. Betalingen op rekening dienen binnen 14 dagen te geschieden, na deze termijn worden administratiekosten in rekening gebracht.
Alle uit verzuim voortkomende kosten als incasso, bureau en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade experts zijn voor rekening van huurder.
Betaling van bijkomende kosten als het vuil retourneren, manco’s, het niet of te laat retourneren van de gehuurde goederen dient bij het retourneren contant te worden voldaan.


Artikel 5 : Annulering
5.0 Huurder is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren mits de annuleringskosten in acht worden genomen. Bij annulering tussen 5 en 14 dagen tot oplevering is huurder 25% van de huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 5 dagen tot oplevering is huurder 50% van de huursom verschuldigd.


Artikel 6 : Uitvoering
6.0 Bij uitlevering van de huurgoederen is verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurgoederen zonder dat hierdoor de huurovereenkomst wordt ontbonden. Het afhalen kan uitsluitend op de overeengekomen dag en tijdstip. Het retourneren van de huurgoederen dient plaats te vinden op de overeengekomen dag en tijdstip. 6.1 Voor er tot uitlevering kan worden overgegaan dient de huurder zich te kunnen legitimeren. Tevens kan verhuurder om een borgsom vragen. Op de huurovereenkomst zal het borgbedrag vermeldt staan.
6.2 Nadat de huurgoederen zijn geretourneerd, worden deze door ons gecontroleerd en geteld. Deze telling is bindend. Bij breuk en of vermissing berekenen wij de vervangingswaarde van desbetreffend artikel. Indien deze goederen binnen 7 dagen na het vestrijken van de huurovereenkomst alsnog worden geretourneerd zal de berekende prijs worden gecrediteerd. Bij beschadiging van goederen zal aan huurder reparatiekosten in rekening worden gebracht, welke bestaan uit arbeidsloon en de eventuele te gebruiken onderdelen.
6.3 De huurder dient de goederen in achtneming van de openingstijden voor het verlopen van de huurovereenkomst te retourneren en wel in goede staat en in de daarvoor bestemde verpakking. Wenst de huurder de huurtermijn te verlengen, dan dient deze dit minimaal 24 uur voor het
Hierisdatfeestje.com Jan 2017Hierisdatfeestje.com Jan 2017
verlopen van de huurovereenkomst mede te delen aan verhuurder. Deze kan dit echter op grond van elders gemaakte afspraken weigeren.
6.4 Door ondertekening van de huurovereenkomst en aanvaarding van het gehuurde erkent de huurder dat de goederen in goede staat verkeren.
6.5 Huurder dient het gehuurde zorgvuldig te gebruiken en alleen voor de doeleinden waarvoor het bestemd is. Iedere schade die door het transport van huurder plaatsvinden, zal aan huurder in rekening worden gebracht. Al onze goederen met uitzondering van partytenten/ opblaasfiguren en springkussen moeten gevrijwaard blijven van weersinvloeden.
6.6 Reparaties aan het verhuurde mogen alleen door het CME of door aangewezen personen geschieden.
6.7 De goederen worden schoon en in passende verpakking afgeleverd en worden op dezelfde manier teruggebracht. Indien niet schoon, worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Artikel 7 : Verzekeringen
7.0 De huurgoederen zijn tijdens het bezit van huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

Artikel 8 : Reclameren
8.0 De huurder dient op het moment van in ontvangstneming de goederen te controleren en eventuele gebreken onmiddellijk aan te geven bij verhuurder. Vanaf het moment van ingebruikname vervalt het recht tot reclameren.

Artikel 9 : Aansprakelijkheid
9.0 Het CME zijnde stichting BullitCountry info & Agenda, heeft met zorg de verhuur instructies samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het CME zijnde stichting BullitCountry info & Agenda, is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door CME verstrekte informatie of in gebruik name van de verhuur artikelen.  Ongeacht of u de instructies heeft gevolgd of niet!
Het CME zijnde stichting BullitCountry info & Agenda, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de instructies  of in gebruik name, die worden aangeboden via schriftelijke, e-mail, whatsapp, facebook of op de website vermelde informatie.

Artikel 10 : Borg
Onder BORG  wordt verstaan. Dat u voor elk verhuurd artikel een borgsom betaald. De hoogte van de borg is afhankelijk van het verhuurde artikel.

Artikel 11 : Overmacht
11.0 Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet door verhuurder zijn toe te rekenen.
11.1 Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen opgeschort. Indien levering binnen 24 uur niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd om de huurovereenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval enige schadevergoeding bestaat of ontstaat.


Artikel 12 : Ontbinding
12.0 Verhuurder heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien na sluiting van de overeenkomst aan verhuurder ter kennis is gekomen dat huurder vermoedelijk niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.