Het CME Country Magazine Europe  wordt elf maal per jaar uitgegeven per e-mail, met een oplage van 10.000 e-mail abonnees.

The CME Country Magazine Europe is issued eleven times a year by e-mail, with a circulation of 10,000 e-mail subscribers.

Advertentie Tarieven zijn:
Advertising Rates are:
   

A: Per hele pagina: Per whole page:

100  euro

B: Per halve pagina: Per half page

50    euro

C: per 1/4 de pagina: per 1 / 4th page

25 euro

D: Banner-plaatsing    met link verwijzing:

5      euro

D: Banner placement with link reference:             5        euro

E: Adverteerders die in alle elf uitgaven een advertentie willen plaatsen krijgen 10% korting.  [ uitgezonderd optie D]
E: Advertisers who want to place an advertisement in all eleven issues receive a 10% discount. [excluding option D]

Bovengenoemde opties en bedragen zijn per uitgave van het CME Magazine

The above options and amounts are per edition of the CME Magazine

F: Voor het uitzenden van een extra RECLAME e-mail naar onze contacten word een prijs in rekening gebracht van  150,-  euro  (per opdracht )

F: For sending an extra ADVERTISING e-mail to our contacts, a price of 150, - euro (per assignment) will be charged

Voorwaarden:  Conditions:

01: Aanleveren van de advertentie is mogelijk per e-mail  of reguliere post, met uw advertentie-gegevens.

01: Delivery of the advertisement is possible by e-mail or regular mail, with your advertisement details.

02: Vermeld uw naam- en adres-gegevens. Bedrijven en stichtingen met vermelding KvK-nummer.

02: Provide your name and address details. Companies and foundations with reference to Chamber of Commerce number.

03: Vermeld uw advertentie-keuze A, B, C, D

03: State your ad choice A, B, C, D

04: Vermeld advertentie-keuze E met ja of nee

04: Indicate advertisement choice E with yes or no

05: Na ontvangst van uw gegevens krijgt u een orderbevestiging, welke u ondertekend retour moet zenden per mail als pdf of per reguliere post.
05: After receiving your data you will receive an order confirmation, which you must return signed by e-mail as a PDF or by regular mail.
06: Aan het einde van elke maand wordt het magazine verzonden.
06: The magazine is sent at the end of every month.

 

Aanleveren van Advertentie:  Delivery of Advertisement:
De wijze van aanleveren van uw advertentie kan in alle formaten
The method of delivering your advertisement is possible in all formats
Bij voorkeur in PDF, of JPEG. Ook losse tekst kan aangeleverd worden
opgemaakt in MS-Word.
Preferably in PDF or JPEG. Individual text can also be supplied in MS-Word format.
 
De prijzen zijn altijd bespreekbaar. U kunt ook kiezen om eventueel hoofdsponsor te worden (  100 eu,-  per jaar) , dat is prijsmatig over een geheel jaar bekeken, dan altijd goedkoper.

The prices are always negotiable. You can also choose to become the main sponsor ( 100 per year), which is priced over a whole year, then always cheaper.

 

Betalingen:  Payments:

Betaling vindt plaats per omgaande na ontvangst factuur welke u per e-mail wordt toegezonden.

Payment takes place by return after receipt of invoice which is sent to you by e-mail.

Er wordt geen btw-toeslag verrekend op factuur. St. Bullit Country heeft geen btw-plicht

No VAT surcharge is charged on the invoice. St. Bullit Country is not subject to VAT

Na ontvangst van uw betaling zal uw informatie geplaatst worden in de eerstvolgende uitgave.

After receiving your payment, your information will be placed in the next issue.

Vermeld bij uw betaling het factuurnummer.

State the invoice number with your payment.

Voor meer informatie mail naar editor@countrymagazineeurope.com

For more information mail to editor@countrymagazineeurope.com

Afgeschermde nummers weergaves worden niet beantwoordt!

Protected number views are not answered!

Advertentie opgeven mail dan uw advertentie gegevens naar

editor@countrymagazineeurope.com

I.v.m de deadline dient de advertentie ALTIJD voor de 20ste van elke maand aangeleverd te worden, en betaald te zijn.

Due to the deadline, the advertisement must ALWAYS be delivered before the 20th of every month and paid for.

Bank rekening bullitcountry;

T.n.v St.BullitCountry Info  Helmond Nederland

ABN-AMRO: NL05.ABNA.59.04.35.590


IBAN: NL05 ABNA 0590 4355 90
BIC: ABNANL2A